دپارتمان آموزش های عمومی

دوره ها :

-آشنایی با فن گزارش نویسی

-آیین نگارش و مکاتبات اداری

-ارتقا ء سلامت اداری و مبارزه با فساد

-امربه معروف و نهی از منکر

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

-مهارت های ارتباطی موثر در سازمان

آخرین دیدگاه‌ها