آموزش های اداری

-اصول منشی دفتری
-برنامه راهبردی در تحول نظام اداری
-توسعه منابع انسانی و نقش آن در تحول نظام اداری
-خبر نویسی
-خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری
-دستیار مدیر
-روابط عمومی و ایجاد انگیزه در کارکنان
-روش تحقیق
-ویراستاری

آخرین دیدگاه‌ها