درباره ما

امروزه همه ی سازمان ها و شرکت های بزرگ ، به مقوله ی آموزش کارکنان خود ، اهمیت می دهند . خیلی از سازمان ها در ستاد مدیریت خود ، اداره ی آموزش دارند.
مشکل اینجاست که مدرسان سمینارها و دوره های آموزشی ، با شیوه های نوین یاددهی و یادگیری ، آشنا نیستند. مشکل بزرگی که کارشناسان و جامعه ی دانشگاهی ما دارند این است که سخن گفتن و نوشتن به شیوه ی کاربردی را نمی دانند.  استادان دانشگاه و کارشناسان ، زبان و قلمی مخصوص خود دارند که فهم آن برای دیگران مشکل است . این پیچیده گویی و پیچیده نویسی ، آنقدر بارز است که کسی نمی تواند آن را کتمان کند.  باید گفت که ساده گویی و ساده نویسی ، یک  هنر است  که عده ای از کارشناسان و نویسندگان ، از عهده اش بر می آیند . ضمن این که ساده نویسی و کاربردی نویسی ، به معنای کم شدن بار علمی نوشته ها نیست . متخصصان امر آموزش ، آوردن مثال عینی برای نکته های علمی را به منظور یاددهی بهتر به انسان  ، مهم می دانند اما خود از به کار گیری نمونه های مصداقی ، ناتوانند. بیشتر کارگاه های آموزشی و همایش ها به شکل سخنرانی و یک طرفه برگزار می شوند. تجربه ی چندین ساله ی ما  نشان می دهد که تولید محتوای مناسب برای یک دوره ی آموزشی  فقط از کارشناسانی بر می آید که شم نویسندگی و تسلط  بر موضوع داشته باشند . تا  دوره ای برگزار شود که یادگیرنده واقعا از آن چیزی یاد بگیرد.
در کشور ما جای شرکت هایی خالی بود که خدمات تخصصی و کاربردی در زمینه ی آموزش ضمن خدمت ، با به کار گیری شیوه های علمی پذیرفته شده در دنیا ارائه کنند. این انگیزه ما را بر آن داشت که بنیاد استعداد را راه اندازی کنیم .

آخرین دیدگاه‌ها