آموزش های مدیریتی

-دوره آموزشی تفکر استراتژیک
-دوره آموزشی سازمان یاد گیرنده
-دوره آموزشی تفکر سیستمی
-دوره آموزشی تفکر انتقادی
-دوره آموزشی تگنیک های حل مساله به روش های خلاقیت
-دوره آموزشی تکنیک های حل مساله به روش کارگروهی

آخرین دیدگاه‌ها