دسته‌بندی نشده

معیارهای تولید محتوای آموزشی

استانداردهای تولید محتوای آموزشی چیست ؟ در زمینه تولید محتوای آموزشی همانند آموزش های الکترونیکی از اوایل راه اندازی آن تا سال ها پیش هنوز استاندارد مشخصی در جهان به طور کامل جا نیافتاده است. اما تؤام با رویکرد به کارگیری آموزش های الکترونیکی استانداردهای مورد پذیرشی رو به جهانی شدن دارند. یکی از این …

Read more

آخرین دیدگاه‌ها