post307post531post544

یادگیری مبتنی بر مغز

پژوهشگران مغز و متخصصان آموزش ، هر کدام بنابه درک ضرورت بهینه سازی آموزش در محیط های رسمی آموزشگاهی و برون آموزشگاهی ، توجه ویژه ای به کارکرد مغز و نقش آن در یادگیری داشته اند.
همگرایی پژوهشگران درباره موضوع واحدی چون ” یادگیری ” ، سبب شد نظریه یادگیری نوینی در میان انواع نظریه های مربوط به یادگیری ، جلوه‏گر شود. نظریه جدید یادگیری بر مبنای ساختار و کارکرد مغز بنا شده است.

ادامه مطلب

روش های نوین آموزش

تفاوت روش های تدریس نمایشی و اکتشافی در این است که، در روش های تدریس نمایشی، مطالب آماده، با استفاده از بیان شفاهی یا کتاب و یا کامپیوتر در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد؛ حال آن که در روش های اکتشافی، یادگیرنده خود باید مطالب را پیدا (کشف) کند. در روش های تدریس نمایشی، هدف، انتقال معلومات و مهارت هاست نه پرورش تفکر و خلاقیت؛ در حالی که در روش های تدریس اکتشافی، هدف پرورش تفکر و خلاقیت می باشد.

ادامه مطلب

محتوای آموزشی استاندارد

استانداردهای تولید محتوای آموزشی چیست ؟
در زمینه تولید محتوای آموزشی همانند آموزش های الکترونیکی از اوایل راه اندازی آن تا سال ها پیش هنوز استاندارد مشخصی در جهان به طور کامل جا نیافتاده است. اما تؤام با رویکرد به کارگیری آموزش های الکترونیکی استانداردهای مورد پذیرشی رو به جهانی شدن دارند.یکی از این استانداردهای تولید محتوا استاندارد SCORM می باشد که توسط انجمن دولتی ADL تعریف و بیشتر از استانداردهای دیگر شهرت داشته و مورد توافق می باشد.

ادامه مطلب

آخرین دیدگاه‌ها